Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

Kam míří chodci a řidiči v ulici Dvouletky?


Dopravní odborníci i obyvatelé sídliště Solidarita se dlouhodobě shodují, že nevyhovující dopravní situaci na našem sídlišti je třeba řešit. Z projektu Bezpečné cesty do školy (ZŠ Solidarita, duben-červen 2022) jednoznačně vyplývá potřeba ochrany chodců vzhledem k vysokým rychlostem projíždějících řidičů.

Dopravní situace je problematická na celém sídlišti Solidarita (dlouhé rovné úseky bez adekvátních opatřeních pro zónu 30, špatná viditelnost  chodců, chybějící přechody). Ve východní části ulice Dvouletky jsme však byli v červenci svědky již několikáté automobilové nehody. Proto jsme se ve spolupráci s mnoha sousedy rozhodli formulovat čtyři otázky týkající se tohoto nebezpečného úseku a položit je kandidujícím stranám v nadcházejících komunálních volbách.

Úsek mezi ul. Úvalská a ul. Turnovského je zcela rovný, půl kilometru dlouhý. Zóna 30 je zde bez adekvátních vjezdových opatření, potvrzena jediným zpomalujícím prvkem za hranicí životnosti a zcela bez efektu. Řidiči nejsou upozorněni na přecházení chodců, není proto divu, že povolenou rychlost často překračují. Časté nedodržování povolené rychlosti je doloženo měřením rychlosti. 60% řidičů překračuje rychlost 30km/h, naměřeno bylo i 69 km/h.

Zveřejňujeme dopis i došlé odpovědi od politických stran a uskupení: ANO 2011, VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL, Česká pirátská strana, Solidarita pro Prahu 10, Společně pro Prahu 10. Nezávislí pro Prahu - Zelená pro přátelskou desítku svou odpověď nezaslali. Na tomto odkazu naleznete materiály, které měli všichni oslovení k dispozici: karty nehod, fotografie, grafy měření rychlosti a Technické podmínky 218 - Navrhování zón 30. 

----------------------------------------------------

"Vážení politici,

jsme obyvatelé sídliště Solidarita a trápí nás dopravní situace v ulici Dvouletky. Proto jsme se Vám, jako našim budoucím voleným zástupcům, rozhodli položit čtyři otázky. Odpovědi, prosím, zašlete nejpozději 12.9.2022.

Vaše odpovědi budou zveřejněny na webu www.sidlistesolidarita.cz a na facebookovém profilu “Solidarita (sídliště Solidarita)

Ulice Dvouletky vede přes celou rezidenční oblast sídliště Solidarita. Půlkilometrový úsek mezi ul. Úvalská a ul. Turnovského dlouhodobě trpí nerespektováním rychlostního limitu projíždějícími řidiči. Jedná se o zcela rovnou jednosměrnou komunikaci. Dopravní režim Zóna 30, který je zde v souladu s obytným charakterem vyznačen, je potvrzen jediným zpomalujícím prvkem za hranicí životnosti a zcela bez efektu. 

Ulici v kolmém směru křižuje pět významných pěších tras, které využívají děti cestou do ZŠ Solidarita i dospělí cestou na zastávku MHD. Pěší pohyb přesto není nijak ošetřen, řidiči nejsou upozorněni na přecházení chodců a chodci nemají bezpečnou možnost, jak komunikaci překonat. Není proto divu, že řidiči povolenou rychlost často překračují. Časté nedodržování povolené rychlosti je doloženo vlastním měřením rychlosti z května 2022. 60% řidičů překračuje rychlost 30km/h, naměřeno bylo i 69 km/h.

Dopravní šetření projektu Bezpečné cesty do školy ukázalo, že ulice Dvouletky je vnímána jako nebezpečná. Obzvláště křižovatka Dvouletky x U Kombinátu je místem častých dopravních nehod plynoucích z nevhodného způsobu jízdy. Od roku 2012 se jen ve východní části ulice stalo 8 nehod - srážky dvou jedoucích vozidel v křižovatce, při jedné z nich byly zasaženi dva chodci. V červenci letošního roku se stala poslední nehoda, kde zasahovala záchranná služba a hasiči. Postavení stříbrného auta jedoucího z ulice Dvouletky dokládá dle dopravních odborníků vysokou rychlost při vjezdu do křižovatky. 

Podobu ulic (tedy návrhové parametry, příklady funkčních řešení, stavební zklidňovací opatření) uvnitř zóny 30 určuje dokument schválený Ministerstvem dopravy, Technické podmínky 218 - Navrhování zón 30. V ulici Dvouletky nejsou doporučená opatření aplikována.

Jako občané a voliči, kteří zde žijí a vychovávají děti, se Vás proto ptáme:

 

1) Jaká rychle aplikovatelná stavební opatření dle TP 218 pro zklidnění dopravy v ulici Dvouletky Vaše strana navrhne? Jaká trvalá stavební opatření bude Vaše strana dále prosazovat?

2) Bude se vaše strana zasazovat o celkovou stavební rekonstrukci ulice, která by odpovídala stávajícím normám a technickým podmínkám pro zřizování zklidněných rezidenčních oblastí i moderním urbanistickým trendům s respektem ke všem druhům dopravy, tedy i k pěší?

3) Jaká řešení pro zvýšení bezpečnosti pěších navrhujete? Budete spolupracovat s probíhajícím projektem Bezpečné cesty do školy na ZŠ Solidarita a zasazovat se o realizaci opatření navržených v dopravní studii tohoto projektu?

4) Ulice Dvouletky je ve špičce využívána i pro tranzitní dopravu, pokud se spěchající řidiči chtějí vyhnout křižovatce Úvalská x Černokostelecká. Byli byste ochotni prosazovat umístění značky B32 "PRŮJEZD ZAKÁZÁN" na vjezdu z ul. Úvalská, abyste této tranzitní dopravě zabránili?

 

Potřebné materiály zmíněné v textu naleznete v této složce: Materiály k prostudování na Google disku

Děkujeme za Vaše odpovědi

Sídliště Solidarita, z.s. a další dotčení obyvatelé"

----------------------------------------------------

Odpovědi těch, kteří odepsali, naleznete níže:

Mgr. Martin Hruška - Zelení (Solidarita pro Prahu 10)

"Umožnění bezpečného a pohodlného pěšího pohybu městem je pro nás Zelené i pro koalici Solidarita pro Prahu 10 jednou z absolutních priorit, stejně jako zóny 30 ve všech rezidenčních částech Prahy 10, nejen v předmětné ulici Dvouletky. Tranzitní doprava opravu patří jinam.

1) S ohledem na to, jak dlouho trvá celková rekonstrukce takové ulice budeme (kvůli rychlému zvýšení bezpečnosti) nejprve prosazovat aplikaci několika řešení krátkodobých. To by nám mělo dát dostatečný prostor pro návrh a realizaci řešení dlouhodobého. Principiálně musí být vozovka na několika místech (např. na všech staro-nových přechodech) zvýšena do úrovně chodníku bez jakýchkoli schodů/schůdků. Řešení pak musí doprovázet adekvátní značení svislé i vodorovné.

2) Ano, především pro pěší.

3) Ano, budeme velice rádi spolupracovat. Kromě pěších bychom rádi zvyšovali komfort před ZŠ i MŠ, třeba tím, že zajistíme umístění cyklostojanů či obecně prvků, které umožní dětem i dospělým z místa neprchat a mohou mít zároveň pozitivní vliv na pocit bezpečí žáků.

4) Ano, rozhodně."

----------------------------------------------------

Ing. arch. Martin Valovič - ODS (Společně pro Prahu 10)

"1. Rychle aplikovatelná stavební opatření neexistují, neboť všechna potřebují stavební povolení a součinnost magistrátu a dalších složek. Rozhodně však začneme prosazovat účinný zpomalovací polštář a případná další opatření navržená příslušnými odborníky. 

2. Ano, budeme se zasazovat, nicméně pro prosazení co největšího počtu našich požadavků Vám doporučujeme volit etablované strany, které mají přesah mimo Prahu 10 a které s vysokou pravděpodobností budou spolurozhodovat na Magistrátu, těmto stranám se bude lépe vyjednávat a mohou se více zasazovat o celkovou stavební rekonstrukci.

3. S ohledem na prokázanou nehodovost v daném místě za posledních 10 let, jsme zatím nebyli nuceni pověřit odborníky k vypracování studie ke zvýšení bezpečnosti pěších, nicméně pokud projekt „Bezpečné cesty do školy“ přinesou konkrétní požadavky na značení, či jiná opatření, po posouzení je rádi zrealizujeme.

4. Byť z Vašeho dotazu není zřejmé, odkud a kam má být průjezd zakázán, nemáme žádný problém s jejím umístěním."

----------------------------------------------------

Ing. Jana Komrsková - Česká pirátská strana

"V této lokalitě probíhají jednání od roku 2021 o úpravu křižovatek Dvouletky x Solidarity, následně se věc urgovala a přidala se křižovatka Brigádníků x Turnovského. V současné chvíli dle TSK probíhají projekční práce. Dalším opatřením pro zlepšení bezpečnosti byla instalace kamenných kvádrů před ZŠ Solidarita.

Máme odvahu prosazovat řešení pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti i na úkor parkovacích stání, a to ideálně na základě participace s místními občany. Rádi bychom se při návrzích těchto řešení vyvarovali opatření, která by hyzdila veřejný prostor (citybloky, balisety) naopak se nebudeme bránit inovativnímu provedení.

Přestože se umístění značky "Průjezd zakázán" jeví jako rychlé řešení, bylo nám Silničním správním úřadem sděleno, že z odborného hlediska daný úřad toto řešení zásadně odmítá. Bylo by proto od nás nezodpovědné a nekorektní dát vám příslib o umístění označení."

----------------------------------------------------

Ing. Jarmila Bendová - ANO 2011

"1. Komise pro dopravu a parkování dne 21.10.2020 jednomyslně přijala usnesení č.3/10/2020: KPDP doporučuje místostarostovi M. Sekalovi (ODS) vznést požadavek na BESIP k návrhu řešení zklidnění dopravní situace v místě parku Solidarita.

2., 3., 4. ANO"

----------------------------------------------------

Ing. Milan Maršálek - VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL

"1. Spolu se zavedením systému parkování v ZPS (zónách placeného stání) byl vypracován odborným zpracovatelem také podklad pro zavedení tzv. "zón 30". V lokalitě Sídliště Solidarity uvedená maximální povolená rychlost platila již dříve a se zavedením ZPS byla dále potvrzena. Část stávajícího dopravního značení byla pro lepší přehlednost přemístěna do nových pozic a došlo k celkovému doplnění dopravního značení v souladu s platným stavem. V aktuálním volebním období byl též kladně projednán nový přechod pro chodce u Divadla Solidarity (od hospody k parku). Realizace byla ze strany hl. m. Prahy přislíbena v dalším rozpočtovém období. MČ Praha 10 ji již urgovala samostatným přípisem na Magistrát  hl. m. Praha. Další stavební úpravy v tuto chvíli nejsou plánované, ale s ohledem na probíhající projekt "Bezpečně do škol", který je zmiňován v bodě 3, jsme otevřeni diskuzi o opatřeních pro zklidnění dopravy. Jsme si vědomi, že v místě opakovaně dochází k porušování nejvyšší povolené rychlosti. V této souvislosti by měla městská část podpořit, a chceme to do budoucna iniciovat, cílenější kampaň na obecné dodržování základních dopravních předpisů ze strany všech účastníků silničního provozu, tedy řidičů motorových vozidel, ale také chodců a uživatelů bezmotorových dopravních prostředků. 

2. Komplexní stavební úpravy vozovky v ulici Dvouletky nelze v horizontu nadcházejícího volebního období zodpovědně slíbit a zaručit. Ani s ohledem na dobu povolovacích řízení, ani z rozpočtových důvodů. Rozhodnutí o případných úpravách navíc není v pravomoci MČ Praha 10, ale o věci rozhoduje hl. m. Praha. Bez předchozí znalosti stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy, by v tuto chvíli bylo z naší strany nezodpovědné vyhlašovat další záměr v této lokalitě (s ohledem na termín uzávěrky anketní otázky) bez znalosti stanoviska správce a vlastníka komunikací. Obecně předpokládáme spíše jednotlivé lokální úpravy, jako v případě chystaného přechodu pro chodce (uveden v odpovědi na otázku č. 1). Podstatná je pro nás také vazba s bodem č. 4., který řeší plynulost dopravy v ulici Úvalská, která by ve střednědobém výhledu měla také plnit dopravně trochu funkci, než je tomu doposud.

3. Budeme spolupracovat se ZŠ Solidarity a veřejností na probíhajícím projektu Bezpečné cesty do školy a zasazovat se o realizaci vhodných opatření navržených v dopravní studii tohoto projektu. Navržená opatření musí jako ve všech jiných případech posoudit Komise pro dopravu a parkování Rady MČ Praha 10. Samotné úpravy na komunikacích jsou odvislé od postoje hl. m. Prahy, které je v samostatné působnosti vlastníkem silnic, správcem je pak Technická správa komunikací.

4. Toto dopravní opatření není řešením situace. Značka "Průjezd zakázán" má v současnosti upravený význam oproti předchozím letům. Nyní platí, že: „Je-li na značce uveden nápis Průjezd zakázán, nesmí řidiči bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.“ Jízdu lokalitou tedy už není potřeba přerušit a důvodem pro vjezd může být v podstatě cokoliv. Řešení zdejší "objízdné trasy" z našeho pohledu přinese až zprovoznění zbývající části tzv. "vnitřního" Městského okruhu (po roce 2030), které dle dopravní studie sníží dopravní intenzity oproti současnému stavuv ulici Úvalská. Současně s tím by se v budoucnu měly iniciovat úpravy všech směrových tabulí tak, aby řidiči pro scé cesty přednostně využívali hlavní komunikaci Úvalská, nikoliv "zkratku" Sídlištěm Solidarita, jak je tomu dnes. Případně v danou chvíli zvážit další doplňková omezení čistě tranzitní dopravy, které budou v danou dobu legislativně vhodná a možná."

----------------------------------------------------

Chcete vědět, jak rychle se jezdí v ulici Dvouletky?

Během týdne od pondělí 9.5.2022 do pondělí 16.5.2022 bylo s pomocí strojového zpracování obrazu provedeno vlastní měření rychlosti dopravy s maximální povolenou rychlostí 30 km/h. Na tomto odkaze jej můžete zhlédnout: Měření v ulici Dvouletky

----------------------------------------------------

Za spolupráci děkujeme mnohým sousedům i organizaci Pěšky městem https://peskymestem.cz/
Pevně věříme, že bezpečnost chodců bude součástí politické práce, jež politiky čeká v následujícím volebním období. 

Spolek Sídliště Solidarita