Stránky spolku Sídliště Solidarita You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ještě chviličku...

Péče o stromořadí


Věděli jste, že vysazený stromek potřebuje nejlépe dvě sezony pravidelnou zálivku než na novém stanovišti zakoření? Chcete pomoci mladým stromům dorůst do výšky stromů, které vysadili naši dědečkové a babičky? Vyberte si svůj strom a staňte se GUERILLA ZALÉVAČEM!

Na mapě níže zjistěte číslo stromu, který chcete zalévat. Abychom věděli, o které stromky již někdo pečuje, zapište své jméno, ulici a číslo stromu do tabulky zde: Zálivka stromů na sídlišti Solidarita

K našemu sídlišti neodmyslitelně patří zeleň, se kterou se velkoryse počítalo už v architektonických návrzích. Ty nejvyšší stromy stojící ve stromořadích podél cest či jako solitéry v parku jsou ještě z původních výsadeb, stejně tak jako některé ovocné či okrasné stromy na zahrádkách rodinných či bytových domů. Zdejší vzrostlá zeleň je právem obyvateli považována za něco výjimečného. Máme štěstí, že můžeme doslova žít všechno to, co bylo na začátku pouhou skicou, cílem, na který se čeká mnoho desítek let.

Stromořadí však pomalu stárnou. Mnohá místa zejí léta prázdnotou, místo toho, aby byla průběžně obnovována. Nejde však pouze o výsadby, ale i o následnou péči, která je nedostatečná a mladé stromky uschnou často v prvních pár letech po výsadbě. A protože čas běží a každý rok v životě stromu se počítá, začali jsme se tomuto problému v březnu 2019 věnovat. Po dvou letech se mezi Městskou částí Praha 10 a TSK podařilo vyjednat následující:

Městská část Praha 10 se domluvila na výsadbě stromů do uličních stromořadí, která standartně patří pod Technickou správu komunikaci (TSK), spadající pod Magistrát hlavního města Prahy. Dle místostarostky Jany Komrskové (Piráti) to znamená, že "městská část realizuje výsadbu, tato bude přesně zakreslena v mapových podkladech, městská část bude provádět dokladovatelnou zálivku a další péči o výsadby. Následně po 5 letech dojde k předání do správy TSK."

Velice si vážíme snahy paní místostarostky Komrskové i předsedy výboru pro životní prostředí a infrastruktury pana Maršálka (Vlasta) o zlepšení péče o místní stromořadí a pevně doufáme, že dohoda s TSK nabyde konkrétních obrysů a dohodnuté výsadby budou realizovány.

 

O celém vývoji naší iniciativy se dočtete zde:

V březnu 2019 vytváříme první mapu chybějících nebo uschlých stromů na Solidaritě. Tuto mapu posíláme na odbor životního prostředí MČ Praha 10. Celkový rozsah je překvapivý pro všechny. Celkem 46 chybějících stromů. O podklady projevují zájem političtí zástupci Pirátů i Vlasty.

Od července 2019 do srpna 2020  se ze strany MČ i přes několik upomínek vůbec nic neděje.

V září 2020 aktualizujeme mapu a znovu se snažíme obnovit diskuzi s politiky a úředníky.

V říjnu 2020 dochází konečně k místnímu šetření. Účastní se Milan Maršálek (Výbor životního prostředí a infrastruktury, za Vlastu), p. Jančárek (TSK) a zástupci úřadu, p. Pecánek. Přítomna je i p. Komrsková (za Piráty).

Na tomto jednání paní místostarostka Komrsková podpořila myšlenku propojení projektu MČ "Adoptuj strom" https://www.praha10.cz/akce-a-projekty/verejne-prostory/adoptuj-strom a vytipování prázdných míst, kam by se přednostně mělo dosazovat - mladé stromky tak mají díky zálivce větší šanci přežít suché léto. Panem Maršálkem jsme byli vyzvání k určení 10 až 20 pozic stromů, o jejichž adopci by obyvatelé Solidarity měli zájem. Tento bod měl být zařazen na jednání Výboru životního prostředí 7.12. a dále projednán s TSK (podrobněji viz. komunikace níže).

Jelikož neexistuje žádná evidence stavu stromů a dosadeb, během podzimu jsme zpracovali další mapu, tentokrát evidující veškeré stromy v uličních stromořadích sídliště Solidarity. Tato mapa měla být zveřejněna na webu a Facebooku Solidarity s výzvou k adopci. Vše však změnil fakt, že TSK vysadilo týden před plánovaným projednáním veškerou výsadbu pro tuto zimní sezónu, a to bez jakékoliv koordinace s městskou částí.

V prosinci 2020 se účastníme jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu, jednání s TSK je posunuto na leden. MČ Praha 10 vysazuje několik nových stromů za ty uschlé z projektu Stromy za narozené děti.

V dubnu 2021 dostáváme zprávu od paní místostarostky Jany Komrskové o částečně úspěšné dohodě s TSK: "Podařil se alespoň vykomunikovat systém případné výsadby stromů ze strany městské části do uličních stromořadí. V principu městská část realizuje výsadbu, tato bude přesně zakreslena v mapových pokladech, městská část bude provádět dokladovatelnou zálivku a další péči o výsadby. Následně po 5 letech dojde k předání do správy TSK. Pokud jde o aktuálně řešenou péči o nové či mladší výsadby v letošním roce, již byl vydán důrazný pokyn k ošetření stromů vysazených městskou částí a jejich průběžné zálivce po dobu vegetace. Pokud se do tohoto procesu zapojí i místní občané, je to na jejich dobrovolnosti a budeme za tuto pomoc velice rádi."

V dubnu 2022 se na několika místech v ulici Dvouletky kopali díry. Zda na stromy, to ještě uvidíme.

 

Mapa stromořadí celá Solidarity (prosinec 2020): Jednotlivé výřezy a legenda níže.

1. Severozápadní část Solidarity:

2. Severovýchodní část Solidarity:

3. Jihozápadní část Solidarity:

4. Jihovýchodní část Solidarity:

Legenda: